ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSRŐL

A személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás és tárolás során:

a) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,

b) az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,

c) megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.

Ennek keretében:

1) A Weboldalon böngésző látogatókról, érdeklődőkről a Bankráció Kft. mint Üzemeltető semmilyen személyes adatot nem gyűjt. Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához. Az adatkezelés célja marketing, ügyfél elégedettség mérése, szolgáltatások ajánlása, hírlevél küldése, nyereményjátékokban való részvétel.

2) Személyes adatokhoz juthatunk oly módon is, ha az ingatlan.com Zrt., mint a bankracio.hu portál és kalkulátor üzemeltetőjétől az Ön kifejezett hozzájáruló felhatalmazása alapján kapunk személyes adatokat pénzügyi szolgáltatások közvetítése céljából.

3) A Weboldalon, illetve a hitelközvetítéshez kapcsolódóan, azt megelőzően és annak során az Ön által személyesen vagy elektronikus úton eljuttatott személyes adatok átadása, azaz az Ön adatszolgáltatása önkéntes. Ezzel az Adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást megadottnak tekintjük, amely kifejezetten magába foglalja az alábbiak szerinti adattovábbításra történő felhatalmazást is.

4) A Weboldalt látogató/használó jogosult (a továbbiakban: Jogosult) hozzájárulására való tekintettel jogosulttá válunk a személyes adatok biztonságos csatornán keresztül történő továbbítására.

5) Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Üzemeltetőt. Üzemeltető a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6) Üzemeltető minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

7)

Ön, mint a jogosult (továbbiakban: Jogosult) kifejezett felhatalmazása alapján, törvényes keretek között, a Jogosult által önkéntesen megadott személyes adatok továbbításra kerülnek a velünk szerződéses jogviszonyban álló és a Jogosult által kiválasztott pénzügyi intézmények mint adatkezelők részére, kifejezetten és kizárólagosan csak a Bankráció Kft. által végzett pénzügyi közvetítéshez kapcsolódóan. Ennek megfelelően sem a Bankráció Kft, sem a pénzügyi intézmények a jelen pont szerinti felhatalmazás alapján nem jogosultak a Jogosult/Ügyfél adatait a pénzügyi szolgáltatáson kívüli egyéb célból felhasználni (így különösen: marketing tevékenység, illetve bármely üzlet és/vagy egyéb megkeresés). A pénzügyi intézmények adatkezelési szabályzata az általuk üzemeltetett hivatalos weboldalakon található.

Ön mint Jogosult a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával adott kifejezett felhatalmazása alapján hozzájárul, hogy amennyiben a Bankráció Kft, mint független többes ügynök, továbbítja személyes adatait az Ön általa kiválasztott, vagy az ügynök által javasolt bank felé, hitel igénylési okokból, úgy Ön az érintett bankot felhatalmazza és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a folyamatban lévő hitel érdeklődéséről, illetve hiteligényléséről (az Ön neve és az igényelt hitelösszeg megjelölésével is) információt adjon a Bankráció Kft., mint a hitelközvetítésben részt vevő független többes ügynök részére, abból a célból, hogy a Bankráció Kft. a Bank felé küldött ügyféligény állapotáról, folyamatáról Önt tájékoztatni tudja, illetve a Bankráció Kft. általi hitelközvetítéshez kapcsolódó jutalék megállapítása és elszámolása megtörténhessen.

8) A fenti felhatalmazással Ön hozzájárul ahhoz, az Ön által megadottak szerint az Ön nevére, címére, vezetékes és mobil telefonszámra, e-mail címére, stb. vonatkozó adataidat továbbítsuk, vagy hozzáférhetővé tegyük azon pénzügyi intézmények, olyan kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozások részére, amelyek Ön számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani, vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni.

9) Az Adatkezelés célja hitelközvetítés érdekében előkalkuláció és tájékoztató készítése, marketing tevékenység, valamint - külön hozzájárulás esetén - hírlevél, illetve e-book küldés. Az adatkezelés időtartama legfeljebb 5 év.

10) A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján történik.

11) A személyes adatok kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, illetve az előzetes hozzájárulás alapján küldött hírlevél küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthatja a következő elérhetőségeken:

Ügyfélszolgálat:
E-mail: adatkezeles@bankraciokft.hu
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A
Telefonszám: 06 1 799 1932

12) Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni. Tájékoztatjuk, hogy az ügyfélszolgálattal történő telefonos beszélgetéseket (ki- és bemenő hívások egyaránt) a jognyilatkozatok utólagos ellenőrizhetősége céljából és a Jogosult hozzájárulása esetén rögzíthetjük. Ezen beszélgetéseket az erre a célra üzemeltetett számítógépeken elektronikusan, digitálisan, hangállományban rögzítjük. Ezen hangfelvételek tárolása a rögzítéstől számított 1 évig történik és kérés esetén ugyaneddig az időpontig van lehetőség a hangfelvétel visszahallgatására. Az 1 éves tárolási időn túl a hangfelvételeket töröljük a rendszerből. Abban az esetben is töröljük az adott a hangfelvételt, amennyiben erre irányuló kérés érkezik hozzánk. A hanganyagok kezelésére kizárólag mi vagyunk jogosultak. Tájékoztatjuk, hogy esetleges panaszokat a Jogosult a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, a rögzített vonalon is közölheti. Amennyiben a telefonbeszélgetéshez nem kíván hozzájárulni, azt kifejezetten közölni kell ügyfélszolgálati kollégánkkal.

13) A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-63814/2013.

14) Az Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

15) A Jogosult tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Üzemeltető feltüntetett elérhetőségein.

16) Felhasználó kérelmére Üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

17) Üzemeltető a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Jogosult ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Jogosult jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

18) Üzemeltető törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Jogosult kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

19) A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Üzemeltető a Jogosult helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Üzemeltető a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Jogosultat, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Jogosult jogos érdekét nem sérti. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

 (b), a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 (c), törvényben meghatározott egyéb esetben.
 Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Üzemeltető az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

20) Amennyiben a Jogosult Üzemeltetőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

21) Jogosult a jogainak megsértése esetén Üzemeltető ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

22) Cookie (magyarul süti) használat:

A Weboldalon cookie-kat használunk. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a böngésződnek, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a gépeden (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, amikor visszatérsz ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngésződ kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jársz az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően tudjuk meghatározni például, hogy a Weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert így a felhasználók igényeihez tudjuk alakítani a Portált és komplexebb felhasználói élményt tudunk nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a Weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.

Az Üzemeltető által alkalmazott cookie-k:

a) AdWords remarketing (élettartam: 7-60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)

b) Facebook remarketing (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)

c) AdWords konverziókövetés (élettartam: 60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)

d) Facebook konverziókövetés (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)

e) Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

f) Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)

g) az Üzemeltető által megbízott harmadik személy (Gemius Hungary Kft.) által üzemeltetett rendszer, mely a látogatókról nem személyes adatokat gyűjt.

Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Jogosult hozzájárulása.

A Weboldal látogatásával tudomásul veszed és hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy a Weboldalon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépére (vagy a Weboldal, vagy partnereinek Adwords, Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján az Ön böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az ügyfél számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk.

A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha korábban már látogatást tettél a Portálon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is) partnereinek weboldalain. Itt tilthatod le a Google hirdetések cookie-ját: http://www.google.hu/privacy_ads.html, valamint a külső szolgáltatók cookie-ját pedig itt: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek itt találhatóak:
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

23) Fogalmak:

a) Személyes adat: bármely természetes személy felhasználóval kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a természetes személy felhasználóra vonatkozó következtetés.

b) Hozzájárulás: a felhasználó kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Ennek egyik formája az internetes felületen történő hozzájárulás.

c) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

d) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

e) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

f) Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

© 2017 Bankrációkft.hu